نور در منظر شهری:

از دیـدگاه طراحـی شـهری اداره موفـق یـک جامعـه شـهری بـه بـرآورده شـدن نیازهایـی متکـی اسـت کـه برخـی از آن ها کمابیـش مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه چگونگـی وضعیـت روشــنایی منظــر شــهری در شــب بســتگی دارد از اهمیــت نورپــردازی منظــر شــهری مــی تــوان بــه ایجــاد امنیــت، دلپذیــر کــردن فضــای شــهر و تاثیــر مثبــت آن بــر روان شــهروندان اشــاره کــرد.

تقریبــا نیمــی از حیــات شــهر در شــب سـپری مـی شـود. تشـویق شـهروندان بـه فعالیـت بیشـتر در سـاعات شـبانه عـلاوه بـر اینکـه بـر رونـق شـهر مـی افزایـد، از طریــق ازدیــاد ســاعات مناســب بــرای فعالیــت از تراکــم و تزاحـم فعالیتهـای روزانـه نیـز مـی کاهـد. بنابرایـن اقتصـاد پـر رونـق نیـز بـه روشـنایی مصنوعـی شـهر وابسـته اسـت. در ضمـن توجـه بـه نحـوه نورپـردازی عناصـر در منظـر شـهری مــی توانــد تصویــر بســیار موثــری بیافرینــد کــه مظهــری از اقتــدار ملــی باشــد. ( نورپـردازی موفـق در هـر زمینـه ) شـهری، معمـاری و غیـره بــه فهــم دقیــق ویژگــی هــای موضــوع مــورد نورپــردازی متکــی اســت. ایــن شــاید مهــم تریــن مرحلــه از مجموعــه مراحــل فرآینــد نورپــردازی اســت. پاســخ بــه ســوالهایی از قبیــل اینکــه مــردم بــرای اجــرای درســت کارهایشــان بــه چــه نــوع نورپــردازی نیــاز دارنــد و یــا اینکــه چــه شــیوه نورپـردازی بیشـتر موجبـات آرامـش آنهـا را فراهـم مـی کنـد، از جملـه موضـوع هـای مهمـی اسـت کـه طـراح نورپـرداز در نورپــردازی بایــد بــه آنهــا توجــه کامــل داشــته باشــد. فهــم درســت از نیازهــای مــردم شــرایط لازم هــر نــوع نورپــردازی موفــق اســت. آنچــه چشــم ، از محیــط اطــراف مــی بینــد و مغــز ادراک مــی کنــد، متاثــر از میــزان نــور منعکــس شــده از آن هــا ، یکــی دیگــر از اصــول نورپــردازی موفــق اســت. نورپـردازی مـی توانـد گاهـی وسـعت دیـد انسـان را محـدود نمایــد، همچنانکــه مــی توانــد آن را گســترش نیــز بدهــد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.