ماهیت نور:

بـه طـور کلـی نـور را بـر اسـاس ماهیـت آن مـی توان بـه دو دسـته ی نـور طبیعـی و نـور مصنوعـی تقسـیم بنـدی نمـود. منظـور از نـور طبیعـی، نوعـی از نـور اسـت کـه بـه صـورت بالفعــل از خورشــید و مــاه سرچشــمه مــی گیــرد و موجــب روشـنایی فضـا در روز و شـب میگـردد، ولـی نـور مصنوعـی نـوری اسـت کـه بـه صـورت ارادی توسـط انسـان از طریـق تبدیـل انـرژی حاصـل مـی شـود .  از نقطــه نظــر فیزیکــی، نــور بــه عنــوان قســمتی از طیــف الکترومغناطیسـی تلقـی مـی شـود کـه بیـن طـول مـوج های 380 تـا 780 نانومتـر قـرار دارد. تـا بـه حـال تعبیـرات زیـادی از ماهیـت نـور شـده اسـت: تئـوری ذره ای، تئـوری موجـی، تئــوری الکترومغناطیســی، تئــوری کوانتــا، تئــوری تلفیقــی. طیـف انـرژی تشعشـعی قابـل روئیـت طـول موجی بیـن 380 تـا 780 نانومتـر دارد.

منابع طبیعی نور

منابع مصنوعی نور

حداکثـر درجـه دیـد در روز حـدود 550 نانومتـر مـی باشـد. در شــب وقتــی چشــم بــه تاریکــی عــادت کــرده اســت حساســیت آن نســبت بــه طــول مــوج حوالــی 510 نانومتــر بیشــتر اســت. بدیــن ترتیــب حساســیت بیشــتر چشــم بــه سـوی قطـب بنفـش طیـف متمایـل مـی شـود. بنابرایـن در نـور کمتـر شـب ،درخشـانی آبـی و بنفـش نسـبت بـه سـرخ و نارنجـی بیشـتر اسـت. ( میتوان نتیجه گرفت در شب اولین نوری که به چشم انسان میاید نور آبی و بنفش است ) مثـلا” بـه همیـن علـت باغـی کـه در آن رنــگ هــای گوناگونــی وجــود دارد درخشــان تریــن رنـگ هـا در نـور روز زرد و سـرخ بـوده ( پس در روز اولین رنگ هایی که به چشم میاید زرد و سرخ هستند ) و بـه تدریـج کـه هـوا تاریـک مـی شـود ایـن رنـگ هـا درخشـانی خـود را از دسـت مــی دهنــد و ســبز و آبــی درخشــان تــر از زرد و ســرخ مــی شـوند. مثـلا” در نیمـه تاریکـی غـروب، رنـگ سـبز بـرگ هـا زود تــر از ســرخی گل تشــخیص داده مــی شــوند.

( این موضوع میتواند بگوید در مکان هایی که در شب نیاز به جلب توجه بیشتر و جذب مخاطب دارند بهتر است از نورهایی با طیف آبی و بنفش استفاده شود که البته نباید در استفاده از افراط کرد – در ادامه به موضوع خطر نور آبی اشاراتی خواهیم داشت )

همانطور که گفته شد نور بخش كوچكی از طیف الكترومغناطیسی است كه در محدوده­  طول ­موجی 380 تا 770 نانومتر و بین امواج ماوراء بنفش و مادون قرمز قرار دارد. این بخش از طیف الكترومغناطیسی را می­ توان با چشم تشخیص داد زیرا انرژی تابشی آن به اندازه ­ای است كه سلول ­های میله ­ای و مخروطی چشم را تحریك می ­كند و یك تصویر قابل درك می ­سازد. نورسفید، طیف پیوسته­ای از طول ­موج­‌های مختلف است كه با عبور از یك منشور تجزیه می ­شود و چشم انسان قادر است آن­ها را جدا از هم تشخیص دهد. منبع الكتریكی نور، انرژی الكتریكی را به انرژی الكترومغناطیسی (به طور عمده، به شكل تابش مرئی) تبدیل می­ كند.

بر اساس تئوری موج، نور نوعی انرژی الکترومغناطیسی (تابش) است که توسط چشم انسان قابل درک است. به شکل موج یا فوتون پخش می شود. نور فرکانس، سرعت و طول موج خاصی دارد. با پیوستگی امواج الکترومغناطیسی که بر اساس فرکانس و طول موج مرتب شده اند، طیف الکترومغناطیسی به دست می آید.

عوامل مؤثر بر چگونگی رؤیت اجسام

اندازه­ جسم: هرچه جزئیات مربوط به جسم كوچك­ تر و دقیق ­تر باشد، دیدن آن مشكل ­تر است.

كنتراست (contrast): كنتراست اختلاف روشنایی جسم با محیط اطراف است. هرچه این اختلاف كمتر باشد، تشخیص جسم دشوارتر خواهد بود.

میزان روشنایی: میزان روشنایی منعكس یا ساطع از جسم در كیفیت دیدن آن مؤثر است.

مدت زمان مشاهده: هرچه مشاهده­ یك جسم در زمان طولانی­ تری انجام گیرد، جسم بهتر دیده می­ شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.