مجتمع پارک علم و فناوری

مجتمع پارک علم و فناوری

| مجتمع پارک علم و فناوری

| کارفرما: سازمان دانشگاهی

| طراح پروژه: شرکت ساختمانی آتی ساز

| کاربری: مجتمع علمی پژوهشی تولیدی

| مکان پروژه: ایران

| طراح نورپردازی پروژه: شرکت نورگستر پارسیان مهام