آموزش

آموزش
NorGost@r

رتبه بندی درجه حفاظت IP

رتبه بندی درجه حفاظت IP: هنگامی که آب یا گرد و غبار وارد دستگاه می شود، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی خراب می شوند. IEC رتبه‌بندی‌های

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

آلودگی نوری

آلودگی نوری Light pollution : آلودگی نوری نوعی آلودگی است که به روشن شدن بیش از حد یک محیط بر اثر نورهای مصنوعی گفته می‌شود.

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

مفهوم رنگ

مفهوم رنگ: رنگ ادراکی است و زمانی رخ می دهد که نور به شبکیه می رسد. این ادراک با این واقعیت مشخص می شود که

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

روشنایی

روشنایی: یـک منبـع نـور تشعشـع نـوری از خـود خـارج مـی کنـد کـه آن را شـار و یـا اشـعه نامیـده و بـا لومـن انـدازه گیـری مـی

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

صنعت روشنایی

صنعت روشنایی: امروزه توجه به طراحی نورپردازی در کنار مهندسی روشنایی از اهمیت خاصی برخوردار است و رفته رفته لزوم توجه به این مقوله در

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

نورپردازی

نورپردازی Lighting : در ابتدا باید گفت نورپردازی به ترکیب‌بندی کلی نما شکل می‌دهد. می‌تواند حس ما از شکل و بافت اشیای نمایش داده شده

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

نور در منظر شهری

نور در منظر شهری: از دیـدگاه طراحـی شـهری اداره موفـق یـک جامعـه شـهری بـه بـرآورده شـدن نیازهایـی متکـی اسـت کـه برخـی از آن ها کمابیـش

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

ماهیت نور

ماهیت نور: بـه طـور کلـی نـور را بـر اسـاس ماهیـت آن مـی توان بـه دو دسـته ی نـور طبیعـی و نـور مصنوعـی تقسـیم بنـدی نمـود.

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

تاریخ نور و نورپردازی

تاریخ نور و نورپردازی از هـزاران سـال پیـش در تمدنهـای باسـتانی، رسـم تجمـع مــردم در گودهــای نمایشــی کــه بــا ســنگ ســاخته شــده بـود، بـه منظـور

ادامه مطلب »
آموزش
NorGost@r

نور و روشنایی

نور و روشنایی: (Light and brightness) در گذشـته هـای دور عـدم وجـود وسـایل و ابزارهـای علمـی بـرای درک نـور، مـردم باسـتان را وادار مـی کـرد

ادامه مطلب »